Historia

jesień 1913 – grupka uczniów zorganizowana w "dziki" zastęp pod wodzą Józefa
Grzesiaka wstępuje do II Krakowskiej Drużyny Skautowej im. gen. H.
Dąbrowskiego prowadzonej przez prof. Bronisława Piątkiewicza; zostają
przyjęci rozkazem z dn. 27 listopada 1913 r. do plutonu Mariana Luzara.
Zastęp obiera godło "Czarne Wilki".

1914 – wybucha I Wojna Światowa. W związku ze znacznym odpływem instruktorów
do Legionów, Komenda Krakowskich Drużyn Skautowych przeprowadza
reorganizację. Młodsi skauci biorą udział w pracach pomocniczych,
cierpi na tym normalna praca drużyn, lecz zastęp Czarnych Wilków jakoś
się trzyma. Zastęp Czarnych Wilków zostaje przeniesiony do VI
Krakowskiej Drużyny Skautowej, gdzie z czasem rozrasta się do plutonu.
Prowadzą intensywne ćwiczenia skautowe i dużo wycieczkują po okolicach
Krakowa.

1916 – część starszych skautów z "Czarnych Wilków" wraz z Grzesiakiem
wstępuje do Legionów. Jednak Grzesiak z powodów zdrowotnych zostaje
zwolniony po kilku miesiącach.

1917 – skauci pod wodzą "Czarnego" biorą udział w organizowaniu Pomocniczych
Służb Wojskowych. W skład plutonu "Czarnych Wilków" wchodzą trzy
zastępy: sygnalizacyjny, samarytański i wywiadowczy.
Drużynowym 6 KDS jest dh Antoni Sarna. Pluton jest doskonale
zorganizowany i przeszkolony,
Józef Grzesiak deleguje kilku starszych skautów do zorganizowania na
przedmieściu Nowa Wieś – nowej drużyny skautowej – 7 KDS. 

17 II 1918 – przemianowanie plutonu "Czarnych Wilków" na 13 Krakowską Drużynę
Skautową im. gen. J. Dwernickiego rozkazem dh Jerzego Grodyńskiego –
Komendanta Miejscowego w Krakowie.
Przyjęto to jako oficjalną datę założenia CTK.
Twórcą drużyny był Józef Grzesiak "Czarny".
Drużyna była ósmą w Krakowie, ale na prośbę zainteresowanych dostała nr
13.
Lipiec 1918– drużyna zostaje rozwiązana, część starszych druhów poszła do wojska.
jesień 1918– dh Józef Grzesiak organizuje nową drużynę.
W październiku starsi skauci z Trzynastki biorą czynny udział w
rozbrajaniu żołnierzy austriackich, w wyniku, których zdobyli 24
karabiny. Umieścili je na honorowym miejscu w harcówce, która mieściła
się w izbie przy mieszkaniu Grzesiaków na ulicy Szujskiego i była zwana
"Marnym widokiem". 30 października uczestniczą przy zajmowaniu odwachu
austriackiego garnizonu i oflagowaniu go polskimi flagami – Kraków jest
wolny. 

1919 – Na wystawie prac skautowych zorganizowanej przez Komendę Miejscową
Drużyn Skautowych w "Sokole" Trzynastka zademonstrowała zbudowaną przez
siebie sześciometrową łódź oraz kilkanaście modeli z zakresu pionierki
skautowej. Nowy okres w działalności drużyny – na pierwszym planie
praca społeczna. Udział w pracach melioracyjnych na Kujawach – pierwszy
w historii drużyny obóz w Rakutowie (gm. Kowal) 16 VII-5 VIII – obóz
roboczy, służba w Komitecie Obrony Zachodnich Granic Polski od połowy
sierpnia, współpraca z Kółkami Rolniczymi, kilku harcerzy bierze udział
w I Powstaniu Śląskim. Starsi pełnią służbę w Straży Obywatelskiej jako
Harcerski Oddział Lotny SO.

1920 – Wydany zostaje pierwszy numer "Ducha Trzynastaka" (St. Stanek, J.
Gabryś). Działalność turystyczno-krajoznawcza, m.in. obecność przy
założeniu kamienia węgielnego pod schronisko na Stożku (k. Wisły,
Beskid Śląski). Udział w pełnieniu straży granicznej nad Przemszą.
Maj 1920– Józef Grzesiak tworzy 29-osobowy Oddział Szturmowy Czarnej
Trzynastki. Grupa starszych Trzynastaków pełni straż graniczną nad
Przemszą. Od lipca oddział bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Dh Grzesiak zostaje ranny i odznaczony Krzyżem Walecznych. Po
zakończeniu działań wojennych osiada w Wilnie i tam organizuje Czarną
Trzynastkę Wileńską (w 1921 r.). Do Krakowa już nie wraca.

1921 – wzrost liczebności drużyny, praca w drużynie koncentruje się na
zdobywaniu stopni harcerskich i sprawności. Drużynę obejmuje dh
Mieczysław Surma i dh Marian Jamka, a później dh Adam Launer (który
prowadzi ją do 1923 r.) Drużyna powoli wysuwa się na jedno z pierwszych
miejsc wśród drużyn krakowskich. Stan drużyny wzrasta, liczy ona 100
członków. Obozy wędrowne – w Góry Świętokrzyskie, Tatry, na Śląsk.
Wydano 3 numery pisemka "Czarna Trzynastka".
6. VI 1921 r. dh Leopold Węgrzynowicz pisze:
"XIII drużyna krakowska była najwzorcowszą z krakowskich drużyn
harcerskich. Czy w szeregach obrońców Ojczyzny, czy w służbie Straży
Obywatelskiej, czy w podejmowaniu innych społecznych obowiązków, czy na
zbiórkach i ćwiczeniach harcerskich, czy w końcu, gdy trzeba było
reprezentować harcerstwo krakowskie, na Trzynastakach można było
polegać jak na Zawiszy".

1922 – Celem zebrania funduszów na obozy stałe i wędrowne prowadzone są akcje
zarobkowe. W zimie zorganizowano obóz wędrowny w Tatry i Pieniny.
Wydawany jest "Duch Trzynastaka".

1923 – Izba drużyny mieści się na pl. Jabłonowskich (obecnie pl. Sikorskiego).
Drużynowym zostaje dh Stanisław Stanek, który należy do PPS-Lewicy.
Zmiany w programie działania drużyny, przyjęcie poglądów Wolnego
Harcerstwa. Dh Stanek ma kłopoty w związku z udziałem w zamieszkach
tzw. "powstaniu krakowskim". Staje się to powodem rozłamu w
kierownictwie; w konsekwencji drużyna zostaje rozwiązana. Harcerze
niezadowoleni z decyzji władz zakładają "dziką" drużynę. Zajęcia oraz
zbiórki odbywają się nadal.

1924 – Drużyna wybiera się na I Ogólnopolski Zlot Harcerstwa w Siekierkach pod
Warszawą, z którym są wiązane nadzieje na jej legalizację. Przed
wyjazdem trwają intensywne ćwiczenia i zbieranie funduszy. Z drużyn
krakowskich tylko "Czarna Trzynastka" jest reprezentowana na Zlocie. W
rozgrywkach sportowych i ćwiczeniach zajmuje IV miejsce. Jednak po
kilku dniach przychodzi telegram z krakowskiej Komendy Chorągwi, że
drużyna jest zawieszona, Komenda Zlotu podejmuje decyzję o jej
wydaleniu ze zlotu. Jednak druhowie uczestniczą w Zlocie do końca
przygarnięci przez bratnią Czarną Trzynastkę Wileńską pod wodzą Józefa
Grzesiaka "Czarnego".

1925-1928 – Trzynastka działa jako drużyna "dzika", oficjalnie rozwiązana przez
władze harcerskie. Zbiórki odbywają się na tzw. "kontomacji" na
Prądniku Białym.

1929 – Oficjalnie reaktywowano Trzynastkę, drużynę prowadzi dh Stanisław
Stanek Wodzisław XIII Zarosły.
Problem – brak harcówki. Wielu nowych członków. Główną formą
działalności są wycieczki.

1930 – dh Stanek zdobywa harcówkę w szkole nr 7 przy ul. Szlak 5. Patronem
drużyny zostaje Zawisza Czarny. Powstaje hymn Trzynastki (na melodię
Marsylianki, zaczynający się od słów "Choć dla innych Trzynastka
złowroga …"
). 

1931 – pierwszy uroczysty jubileusz Trzynastki w 13. rocznicę założenia.
Powstają drużyny wilcząt (zuchowe). Udział w Zlocie Skautów
Słowiańskich w Pradze (1-5 lipca). Po Zlocie drużyny zrywają z
obrzędowością puszczańską i zamiast niej zostaje wprowadzona słowiańska
(obowiązuje do dziś – np. nazwy zastępów to nazwy plemion słowiańskich
jak Polanie, Wiślanie, Pomorzanie itp.). Myślą przewodnią dh Stanka
jest zaznajomienie harcerzy z historią, dorobkiem, kulturą pięknem
kraju ojczystego.
– zapis z kroniki drużyny:
"Pamiętajcie, że do wielkich wyczynów dochodzi się nie frazesami,
ale rzetelną i wytrwałą pracą.
– Przyjmijcie te słowa od tego, który Trzynastkę Krakowską założył – J.
Grzesiak – Praga, 4. VII. 1931".

1932 – Obóz stały w Pcimiu i obóz wędrowny po Słowacji.

1933 – Obóz harcerski w lipcu w Czchowie (koło historycznej baszty), kolonia
zuchowa oraz kurs wodzów zuchowych w Lachowicach. Reprezentant drużyny
jedzie na Międzynarodowy Zlot Skautów (Jamboree) w Gödölö na Węgrzech.

1934 – Sierpień – obóz harcerski i kolonia zuchowa w Drogini. Obóz wędrowny
w Beskidy, Gorce, Tatry.
Druh Bogusław Langman (komendant spływu), członek Czarnej Trzynastki,
wraz z grupą harcerzy z IV, V i XIII drużyny płynie łodzią do
Konstantynopola Wagiem, Dunajem i przez Morze Czarne.
Stanisław Stanek obejmuje funkcję hufcowego Hufca Harcerzy Krowodrza.

1935 – Liczna reprezentacja drużyny w Zlocie Jubileuszowym ZHP w Spale.

1936 – W lipcu założono obóz harcerski w Felsztynie (Komendant phm.
Stanisław Stanek).

1937 – Obóz stały w Skawcach w lipcu (Komendant – Michał Barański).

1938 – W lipcu zuchy przebywają na kolonii, a harcerze na obozie w
Osieczanach (Komendant phm. Stanisław Stanek), odbywa się tam także
kurs wodzów zuchowych. Utworzenie I Kręgu "Swarogowej Braci". 15
harcerzy bierze udział w kursie drużynowych w Foluszu prowadzonym przez
dh hm. Eugeniusza Fika.

1939 – Obóz letni harcerze rozbili w Myślenicach.
W sierpniu w Ojcowie kolonia trzech drużyn zuchów (Komendant phm.
Stanisław Turcza)
IX 1939 – przerwa w działalności drużyny. Harcerze z Trzynastki służą w
Pogotowiu Wojennym Harcerzy. W kampanii wrześniowej ginie dwóch
Trzynastaków dh Marian Ryszka (żołnierz II Pułku Lotniczego) i
Aleksander Bukowski (żołnierz WP). Instruktorzy ukrywają się lub
wyjeżdżają, wielu walczy w Szarych Szeregach, AK, BCh, AL. W Dywizjonie
303 walczył i zginął dh Zygmunt Wagner. Dh Jan Gelert działał w AK,
został rozstrzelany na ul. Botanicznej. Dh Leon Stachurski zginął w
Powstaniu Warszawskim. Dh Gerard Cichocki działał w wywiadzie, zginął w
1940r. Dh Kazimierz Grudziński zginął w Oświęcimiu. Dh Marian
Bednarowicz brał udział w Powstaniu Warszawskim; dh. Roman Lowas bierze
udział w tajnym nauczaniu (nauczyciel); dh. Rudolf Lowas żołnierz AK –
pracuje w konspiracyjnej drukarni; dh Fryderyk Nedela współpracował z
Kedywem i SzSz na Lubelszczyźnie; dh Kazimierz Rusinek działacz PPS,
organizował oddziały Czerwonych Kosynierów w Gdyni, był więźniem obozu
w Dachau; dh Stanisław Stanek, członek tajnej organizacji, zajmował się
transportem broni i kolportażem prasy podziemnej. 

1945 – w rocznicę założenia CTK pierwsza zbiórka drużyny – drużynowym jest
znów dh Stanisław Stanek – Wodzisław XIII Zarosły, a po nim dh
Stanisław Turcza – Skierka-Kluska. Współpraca z drużynami ze
Śląska, obóz wędrowny w Gorcach, Pieninach i Tatrach, obóz stały w
Ojcowie (Komendant dh phm. Stanisław Turcza), wycieczka rowerowa na
Śląsk. Udział w Zlocie Harcerstwa Śląskiego w Katowicach. Trzynastka
zostaje drużyną chorągwianą. Dh phm. Stanisław Turcza przekazuje na
krótko prowadzenie drużyny dh Wiktorowi Styburskiemu, a od 26 XI
funkcje drużynowego obejmuje dotychczasowy przyboczny dh Miron Popek.

1946 – Obóz zimowy w Nowym Targu (Komendant dh Władysław Baranowski). 5-19
sierpnia obóz stały w Ojcowie (Komendant dh phm. Stanisław Turcza).
14 sierpnia nastąpiło założenie II Kręgu Swarogowej Gromady.
Obóz zimowy w Karpaczu pow. Jelenia Góra 28 XII 1946 do 7 I 1947.

1947 – 2-30 sierpnia – trzeci po wojnie obóz drużyny w Martianach w
olsztyńskiem (Komendant dh Miron Popek), w drodze powrotnej zwiedzanie
m.in. Bydgoszczy, Torunia, Gdyni, Gdańska i Sopotu.

1948 – 5 stycznia dh. Miron Popek rezygnuje z funkcji drużynowego, którą po
nim obejmuje dh Zygmunt Smoleń Doman XIII Czarny. 30-lecie
istnienia drużyny. 15-17 maja wycieczka do Ojcowa – biwak drużyny. 2-3
października utworzono III Krąg Swarogowej Gromady.

1949 – 23-24 kwietnia wycieczka do doliny Będkowskiej, przyjęcie do drużyny
15 nowych członków w obecności dh hm. Eugeniusza Fika. 3-31 lipca odbył
się obóz letni w Zubrzycy Górnej (Komendant dh Zygmunt Smoleń, oboźny
dh Władysław Baranowski). 1-2 października – wycieczka do Puszczy
Niepołomickiej. 19 października drużynowym zostaje dh Marian Orłowski
Miłowit XIII Tramp. 2 grudnia drużyna dostaje nową harcówkę przy
Szkole nr 7 (ul. Szlak 5). Drużyna wydaje gazetkę "Trzynastak".

Koniec 1949 – Wygasa działalność ZHP. Zawieszenie działalności drużyny na początku
1950 r.

1949-1956 – Regularnie odbywają się spotkania kadry Trzynastki.

 

1956 – 13 maja – na Wieczną Wartę odszedł dh Stanisław Stanek Wodzisław
XIII Zarosły
.
Październik-grudzień 1956 – wznowienie działalności (oficjalnie 6 XII). Kadrę instruktorską
stanowią starzy Trzynastacy. Dh Zygmunt Smoleń Doman XIII Czarny
rozsyła wici z wezwaniem na Radę Szczepu podczas Zjazdu Łódzkiego.

1957 – 17 lutego uroczysta wycieczka z okazji 39-lecia istnienia drużyny.
Drużynowym jest dh Zygmunt Smoleń. 23-24 czerwca odbyła się wycieczka
do Doliny Mnikowskiej, pierwsze Przyrzeczenie od reaktywowania ZHP. W
sierpniu obóz stały w Jeleśni k. Żywca (Komendant dh Zygmunt Smoleń).
Drużyna szybko zwiększa liczebność; we wrześniu powstają też dwie
drużyny zuchowe "Kraka" – drużynowa dh. Irena Faliszewska i "Piasta" –
drużynowa dh. Urszula Smoleń.

1958 – Dh Zygmunt Smoleń ustępuje z funkcji drużynowego, obejmuje ją 14 stycznia
dh Stanisław Turcza. Drużyna reorganizuje się – powstaje szczep. 17 II
zaczynają się uroczystości Jubileuszu 40-lecia. Biegi narciarskie,
rozgrywki szachowe, kursy fotograficzny i trębaczy.
15 VI w czasie centralnych uroczystości jubileuszowych na Wawelu
Trzynastka otrzymuje sztandar , który zostaje przekazany na ręce dh phm.
Stanisława Turczy przez hm. Józefa Grzesiaka "Czarnego".
Pierwszy poczet sztandarowy w składzie dh. Z. Burdyl, L. Komorek J.
Michalski.
W sierpniu obóz stały i kolonia zuchowa w Kukowie. W listopadzie
reorganizacja (z powodu ilości członków – ok. 160 harcerzy) – powstają
dwie nowe drużyny. Istnieją drużyny "Swarożyca" – drużynowy dh Zygmunt
Smoleń Doman XIII Czarny, "Wiślanej Braci" – drużynowy dh
Władysław Baranowski Mszczuj Chromy, "Wici" – drużynowy dh
Tadeusz Bisztyga; opiekę programową obejmuje phm. Stanisław Turcza
Skierka-Kluska
, 1 grudnia komendantem szczepu zostaje phm. Bogusław
Langman Barnaba. Hufcowym Hufca Kleparz-Łobzów jest Bogusław
Molenda Wodzisław XIII Roztropny.
Pracują trzy drużyny zuchowe: "Kraka", "Piasta" i "Sulimczyka".
Zimowisko dla harcerzy i zuchów zostaje zorganizowane w Ojcowie.
Nawiązanie współpracy z "Estradą", Teatrem Rozmaitości (dziś: Bagatela)
i Krakowskim Klubem Jazdy Konnej.

1959 – W lipcu obozy wędrowne po Czechosłowacji i w Bieszczady. W sierpniu
obóz stały w Stężycy Królewskiej (Komendant dh Zygmunt Smoleń). Obozy
wędrowne w Góry Świętokrzyskie, w Bieszczady i po Czechosłowacji.
We wrześniu ponowna reorganizacja – podział na 13 KDH młodszą i starszą
która przechodzi do hufca Nowa Huta. Zimowiska w Muszynie (Komenda dh
Stanisław Turcza i dh Bogusław Langman) i w Zakopanem.

1960 – Prowadzenie drużyny po dh Janie Jagle przejmuje ponownie dh Stanisław
Turcza.
Obozy stałe w Izbicku i w Lipnicy Wielkiej (Komendant dh Stanisław
Turcza). Po obozie drużynowym 13 KDH młodszej zostaje Bohdan Makary, a
drużyny Swarożyca Krzysztof Rakowski.
Komendantem Szczepu pozostaje nadal dh Bogusław Langman.
Zimowiska zorganizowano w Bukowinie Tatrzańskiej (Komendant dh Bogusław
Langman) i w Zakopanem.

1961 – 13 KDH starsza powraca do hufca Kleprz-Łobzów, połączenie obu drużyn.
13 II powstaje drużyna żeńska im. Emilii Plater (otrzymuje numer 26).
W marcu dh Bogusław Langman przekazuje komendę szczepu dh Zygmuntowi
Smoleniowi Domanowi XIII Czarnemu.
Następują zmiany na funkcjach drużynowych: Światowid – dh Bohdan Makary,
Swarożyc – dh Seweryn Wisłocki, Swantewid – dh Zbigniew Burdyl.
Bardzo bliska współpraca CTK ze szczepem Szerokie Pola. Obóz letni w
sierpniu w Rzucewie (Komendant dh Zygmunt Smoleń). Zimowisko w
Poroninie.

1962 – drużyna harcerek im. Emilii Plater uzyskuje zmianę numeracji, pracuje
jako 13 KDH w szczepie Szerokie Pola przy szkole nr 2.
Obóz wędrowny po Czechosłowacji. Obóz stały w Małastowie. Zimowisko dla
harcerek i harcerzy w Sopotni Wielkiej.

1963 – 45-lecie powstania drużyny. W maju akcja zarobkowa na Bilanach. Obóz
stały w miejscowości Przytok na Ziemi Lubuskiej (Komendant hm. Zygmunt
Smoleń, oboźny pwd. Zbigniew Burdyl, kwatermistrz phm. Michał Jagła).
Rejs po Mazurach zastępu Łazików. Kolonia zuchowa w lipcu w Lewniowej.
Powołano redakcję "Trzynastaka". Akcja "Znicz" szczepu na wszystkich
krakowskich cmentarzach. Zimowisko w Pewli Małej (Komendant hm. Zygmunt
Smoleń).

1964 – Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Spasowskiego rozpoczyna
działalność drużyna "Swarożyca". Obóz letni w Stężycy Królewskiej
(Komendant dh Zygmunt Smoleń).
Powstaje Krąg Instruktorski Czarnej Trzynastki "Gromada Wybranieckich".
Zimowisko w Bukowinie Tatrzańskiej (Komendant dh Jacek Lenda).

1965 – Obozy wędrowne po Małopolsce (Biecz-Czorsztyn i Biecz-Krościenko).
Obóz stały w Uściu Gorlickim (Komendant dh Zbigniew Gawor).
Szczepy męskie Czarnej Trzynastki i żeński Szerokie Pola łączą się w
jeden ośrodek "Czarny", komendantem Ośrodka zostaje dh Zbigniew Burdyl
Strzeżywój XIII Brodaty, a Komendantem Szczepu dh Zbigniew Gawor
Radgost XIII Skrzętny. Zimowisko w Sopotni Wielkiej (Komendant
dh Zbigniew Burdyl).

1966 – W lipcu obóz konny w Klikowej, w sierpniu obóz stały w Kukowie
(Komendant dh Janusz Depa).
Zerwanie związków organizacyjnych między szczepem Szerokie Pola a CTK
(rozkaz Komendy Hufca). Zimowisko w Ojcowie.

1967 – Czarna Trzynastka organizuje X Jubileuszowy Zlot Hufca w Paryżu (k.
Psar)
Organizacja obozu w sierpniu w Dolinie Danielki k. Rajczy (Komendant dh
Zbigniew Burdyl). Kolonia zuchowa w gajówce w Mładej Horze. Zimowisko w
Mszanie Dolnej.

1968 – w związku z wprowadzeniem koedukacji w szkole nr 7 CTK przeistacza
się w szczep mieszany. Obchody 50-lecia CTK. W sierpniu obóz wraz z
kolonią w Rzekach k. Szczawy (Komendant dh Antoni Jarnuszkiewicz). W
grudniu CTK otrzymuje od Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego samochód
marki Gaz-69. Zimowisko w Juszczynie k. Suchej (Komendant dh Zbigniew
Burdyl).

1969 – Obóz letni w Kotowie. Kolonia zuchowa w Kamiannej.
We wrześniu połączenie szczepów CTK i Szerokie Pola – wszystkie drużyny
przyjęły numer 13, czarne chusty, wspólną tradycję i sztandar. Powstał
w ten sposób Ośrodek Czarnej Trzynastki Krakowskiej skupiający szczepy
"Szerokie Pola" (SP nr 2) i "Wybranieckich" (SP nr 7),
Komendantem Szczepu zostaje dh hm. Zygmunt Smoleń Doman XIII Czarny.
Zimowisko odbywa się w Rabie Niżnej (Komendant dh Andrzej Kacperski).

1970 – zmiany organizacyjne. W obu szczepach w sumie działały 4 drużyny
męskie: Swarożyca, Światowida, Swantewida i Światosława; 4 żeńskie:
Żywii, Emilii Plater (później Pogody), Marzanny i Perunek oraz po 4
drużyny zuchów – męskie i żeńskie: Kraka, Piasta, Słowianek,
Hajduczków, Zbójników Tatrzańskich, Sulimczyka, Polnych Kwiatków i
Szarotek. Obóz letni odbywa się w Dolinie Wołosatego w Bieszczadach
(Komendant dh Andrzej Kacperski), a kolonia zuchowa w Słopnicach.

1971 – 2 IV Komenda Hufca rozwiązuje Ośrodek Czarnej Trzynastki, oba szczepy
są całkowicie samodzielne organizacyjnie i kadrowo i tworzą Czarną
Trzynastkę Krakowską – mają wspólny sztandar, tradycję i archiwum. 15
VI – reorganizacja szczepu Wybranieckich.
Obóz letni szczepów w Tyliczu (Komendant dh Andrzej Kacperski). Kolonia
zuchowa ponownie w Słopnicach. Zimowiska harcerskie w Sopotni i w
Harbutowicach, a zuchowe w Bukowinie Tatrzańskiej.

1972 – duże zmiany personalne. Udział w Zjeździe Chorągwianym przed V
Zjazdem ZHP (szczep "Szerokie Pola" miał 20 instruktorów).
Odrębne akcje obozowe: "Szerokie Pola" w Dolinie Danielki – Ujsoły
(Komendant dh Zbigniew Danisz), "Wybranieccy" w Sidzinie (Komendant dh
Jacek Gad). Kolonia zuchowa w Leluchowie oraz obóz wędrowny po
Beskidach. Zimowisko w Zębie k. Zakopanego.

1973 – od stycznia w związku z reorganizacją dzielnic Krakowa CTK wchodzi w
skład Hufca Śródmieście.
17 II w 55 rocznicę założenia drużyny zawiązuje się komitet
jubileuszowy. W czerwcu odbywają się uroczystości jubileuszowe, ukazuje
się pierwsze wydawnictwo zwarte, poświęcone Trzynastce – "Kronika
Jubileuszowa 1918-1973".
W sierpniu obozy stałe CTK na Pojezierzu Drawskim: w Siemczynie nad
jeziorem Wilczkowo – "Wybranieccy" (Komendant dh Andrzej Kacperski) a
nad jeziorem Wąsosze "Szerokie Pola" (Komendant dh Zbigniew Burzyński).
Kolonia zuchowa odbywa się w Szyku. Obóz wędrowny na trasie
Ustroń-Jordanów. Akcja zimowa w Izdebniku (Komendant dh. Monika Kozubek)
oraz w Zubrzycy Górnej (Komendant dh Antoni Sławik).

1974 – Letni obóz stały "Szerokich Pól" w Kukowie (Komendant dh Zbigniew
Burzyński) i kolonia zuchowa (Komendant dh. Grażyna Jarosz), stały obóz
"Wybranieckich" odbywa się w Zdyni (Komendant dh Paweł Myślik) wraz z
kolonią zuchową (Komendant dh. Wiesława Stojek). Obóz żeglarski nad
jeziorem Rożnowskim, obozy wędrowne w Bieszczady oraz na trasach:
Bielsko-Biała – Kuków i Malbork – Słupsk).
6 października oba szczepy XIII łączą się w jeden szczep CTK.
Trzynastka działa w szkołach podstawowych Nr 2, 7, 60, 95.
Funkcję komendanta Szczepu Czarnej Trzynastki Krakowskiej obejmuje dh
hm. Andrzej Kacperski Wielisław XIII Cichy.

1975 – W styczniu zimowisko w Ochotnicy Górnej (Komendant dh Paweł Myślik).
Obóz letni w Szwecji na Pojezierzu Wałeckim (Komendant dh Andrzej
Kacperski), kolonia zuchowa w Ochotnicy Górnej (Komendant dh. Wiesława
Stojek).
18 września odszedł na Wieczną Wartę założyciel i pierwszy drużynowy
Czarnej Trzynastki, dh hm Józef Grzesiak "Czarny". Na pogrzeb mimo
braku zgody władz harcerskich udała się delegacja szczepu ze
sztandarem.

1976 – Zimowisko z kolonią odbywa się w Słopnicach (Komendant dh. Wiesława
Stojek).
W lipcu obóz stały nad jeziorem Ostrowiec koło Człopy (Komendant dh
Andrzej Kacperski) oraz kolonia zuchowa w Klikuszowej (Komendant dh.
Ewa Ząbczyńska). W sierpniu obóz wędrowny W Bieszczadach (Komendant dh
Antoni Sławik).

1977 – Stanica zimowa w Świątnikach Górnych (Komendant dh. Izabela Bukowczan),
Obóz letni w Jutrynie (Komendant dh Jacek Gad), kolonia zuchowa w
Raczkowej. Obóz kolejowo-wędrowny do Bułgarii: Kraków-Budapeszt-Bekecsaba-Lökohaza-Craiowa-Calafat-Vidin n.
Dunajem-Sofia-Kaczerinowo, wędrowanie do Rylskiego Monastyru, Banska (w
góry) i Warny (Komendant dh Jacek Gad).
Zostaje zlikwidowana SP nr 2, SP nr 7 przenosi się z ulicy Szlak na
Spasowskiego. Trzynastka zmienia także swoją siedzibę, oprócz tego
działa w SP nr 60. Stanica zimowa w Ochotnicy Górnej.

1978 – Obóz letni w Śmiardowie Złotowskim (Komendant dh Antoni Sławik),
kolonia zuchowa w Glichowie (Komendant dh. Wiesława Stojek). Zimowisko
wraz z kolonią zuchową w Racławicach.

1979 – Obóz stały w Jaśliskach (Komendant dh Konrad Myślik), kolonia zuchowa
w Słodyczkach. Zimowisko i kolonia w Harbutowicach.

1980 – instruktorzy szczepu biorą udział w pracy KIHAM. Dh Wiesława Stojek z
CTK (Witosława) jest wiceprzewodniczącą.
Obóz letni nad jeziorem Giełt (Komendant dh Paweł Myślik).

1981 – CTK uczestniczy w zlocie 70-lecia harcerstwa na krakowskich Błoniach.
13 IX – na Zamku Królewskim w Warszawie akt zawiązania Unii
Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej (CTK jednym z
założycieli). Obóz letni nad jeziorem Zdrójno (Komendant dh Mariusz
Süss).
Komendantem Szczepu zostaje pwd. Krzysztof Łabuzek.

1982 – Obóz stały w Kamiannej (Komendant dh Krzysztof Łabuzek).
Komendantem Szczepu zostaje hm. Wiesława Stojek Witosława (Rządy
Białogłowy).

1983 – 17 II obchody 65-lecia powstania drużyny. Biała Służba podczas
drugiej Pielgrzymki Ojca Świętego. Obóz letni nad jeziorem Skarbno k.
Słupska – Słosinko I (Komendant dh Przemysław Wojtkiewicz).
19 grudnia na Wieczną Wartę odchodzi dh. hm. Irena Faliszewska.

1984 – Kolejny obóz nad jeziorem Skarbno – Słosinko II (Komendant dh
Przemysław Wojtkiewicz).

1985 – Zimowisko w Czubrowicach (Komendant dh. Wiesława Stojek). Obóz letni
w Ulinii k. Łeby (Komendant dh Marcin Tatara).
We wrześniu udział w wystawie dorobku krakowskiego harcerstwa na Rynku.

1986 – Zimowisko w Regulicach (Komendant dh Marek Sikora).
6 lutego na Wieczną Wartę odchodzi dh hm. Zygmunt Smoleń Doman XIII
Czarny
.
Obóz letni nad jeziorem Starżno (Komendant dh. Wiesława Stojek).
CTK uczestniczy w zlocie 75-lecia harcerstwa w nowohuckim Parku Kultury
i Wypoczynku. W listopadzie CTK staje się posiadaczem komputera.

1987 – Zimowisko w Ślemieniu (Komendant dh. Wiesława Stojek). Trzynastacy
uczestniczą w Białej Służbie podczas 3. Pielgrzymki Ojca Świętego.
W lipcu obóz stały wraz z kolonią zuchową w Ulinii k. Łeby (Komendant
dh. Wiesława Stojek).

1988 – Zimowisko w Kołaczycach k. Jasła (Komendant dh Michał Palczewski).
Jubileusz 70. lecia Czarnej Trzynastki. Obóz letni w Słosinku
(Komendant dh Jerzy Garycki), kolonia zuchowa w Pułtusku (Komendant dh.
Ewa Stachura).
W grudniu Komendantem Szczepu zostaje phm. Marcin Tatara Zbysław.

1989 – Obóz letni w Ulinii k. Łeby (Komendant dh Marcin Tatara).
11 XI – Przystąpienie Szczepu do Związku Harcerstwa Polskiego r.z. 1918

1990 – Obóz letni w Kołkach k. Choszczna (Komendant dh Marcin Tatara),
kolonia zuchowa w Nowym Bystrym k. Zakopanego (Komendant dh. Maria
Kuczma).
Jesienne wybory Komendanta Szczepu – zostaje nim pwd. Michał Palczewski
Zyndram Rozważny.
Pierwsza po latach pasterka "Czarnych Wilków" na Woli Justowskiej.

1991 – Biała Służba w Rzeszowie (czerwiec), w sierpniu Trzynastacy
organizują i prowadzą 3 gniazda na zlocie 80. lecia harcerstwa w
Olsztynie k. Częstochowy. Uczestnictwo w spotkaniu Ojca Świętego z
młodzieżą (BS – Częstochowa). Obóz letni w Rozstajnem w Beskidzie
Niskim (Komendant dh Michał Palczewski).
We wrześniu wyjazd do Gdańska na zlot poświęcony J.A. Grzesiakowi
"Czarnemu".

1992 – Zimowisko w Nowym Bystrym k. Zakopanego (Komendant dh Marek Sikora).
W marcu dh Michał Palczewski Zyndram Rozważny zostaje podharcmistrzem.
Obóz letni w Grzybowie k. Kościerzyny (Komendant dh Michał Palczewski),
kolonia w Rytlu (Komendant dh Marcin Tatara).
Po październikowym zjeździe zjednoczeniowym Trzynastka jest w Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Dh Stanisław Turcza Skierka-Kluska otrzymuje stopień harcmistrza
("najmłodszy" harcmistrz).

1993 – Kolejny raz zimowisko w Nowym Bystrym k. Zakopanego (Komendant dh
Marek Sikora).
75. lecie Trzynastki – harcerze przygotowali zabawy dla uczniów szkoły.
Po mszy św. w kościele św. Floriana Apel Poległych na pl. Matejki pod
pomnikiem Grunwaldzkim.
W czerwcu udział w Białej Służbie w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas
Zlotu Młodzieży Chrześcijańskiej.
Obóz letni w Pniewach na Pojezierzu Drawskim (Komendant dh Michał
Palczewski – razem z nami 6 KDH "Leśni Ludzie").

1994 – Zimowisko w Nowym Bystrym k. Zakopanego (Komendant dh Michał
Palczewski). Kolejny raz obóz letni w Rozstajnem w Beskidzie Niskim
(Komendant dh Michał Palczewski). Podczas balu andrzejkowego komenda
szczepu wystawiła II część "Dziadów" Adama Mickiewicza.

1995 – Zimowisko w Kisielówce k. Limanowej (Komendant dh Michał Palczewski).
Maj – CTK organizuje 13 zlot UNDHR w Baczynie. Obóz letni w Ulinii k.
Łeby (Komendant dh Michał Palczewski; razem z nami harcerki i harcerze
z Zielonej 3, 33 KDH i z "Ostoi").
W połowie września delegacja szczepu była w Gdańsku na uroczystościach
z okazji 20 rocznicy śmierci Józefa Grzesiaka "Czarnego".

1996 – W czasie ferii zimowych wielki remont harcówki. Podczas obchodów
rocznicy powstania drużyny następuje odsłonięcie tablicy poświęconej dh
Józefowi Grzesiakowi "Czarnemu" na ulicy Szujskiego 3.
Obóz letni w Straduniu k. Trzcianki (razem z 6 KDH "Leśni Ludzie"
Komendant dh. Joanna Ligęza, kwatermistrz z CTK dh Łukasz Brzeziński).

1997 – maj – Czarna Trzynastka obecna w Internecie (powstaje pierwsza wersja
strony CTK twórcą strony Jest dh Sławek Stachniewicz Sulisław). Maj, czerwiec – CTK bierze udział w Białej Służbie we
Wrocławiu, Zakopanem i w Krakowie.
Obóz letni w Rozstajnem w Beskidzie Niskim (Komendant dh Michał
Palczewski).

1998 – Zimowisko w Podsarniu (Komendant dh Paweł Moncznik).
17 lutego – 80 rocznica powstania XIII – 21 II harcerze uczestniczyli w
grze miejskiej. Seniorzy, instruktorzy i harcerze spotkali się na
Trzynastackich Posiadach. Można było zwiedzać wystawę fotograficzną ze
zdjęciami z ostatnich 40 lat. Pierwsza publiczna prezentacja strony WWW
CTK.
Obóz letni w Ulinii k. Łeby (Komendant dh. Anna Palczewska).13
października delegacja szczepu była we Wrocławiu na pogrzebie dh. phm.
Józefa Stefana Grzesiaka – syna założyciela Trzynastki.

1999 – Gromada Światowida wyjeżdża na zimowisko do Naprawy k. Jordanowa.
Czerwiec – harcerki i harcerze CTK biorą udział w Białej Służbie w
Krakowie, oraz w Starym Sączu. 13 czerwca powstaje drużyna wędrowników.
Obóz letni w Dankowie (organizowany przez 5 KDH "Wichry). W sierpniu
trzech Trzynastaków przebywa na Zlocie X Lecia ZHR (Komenda zlotowej
Kolonii Zuchowej i kwatermistrzostwo Gniazd Małopolskich). W marcu i w
listopadzie praca przy akcjach charytatywnych prowadzonych przez
Fundację EquiLibre i Krakowski Bank Żywności.

2000 – Zimowisko Gromady Światowida w Łącku (p.o. Komendanta dh Krzysztof
Śpiewla).
Kwiecień – udział w kweście na rzecz Hospicjum św. Łazarza
oraz w Świątecznej Zbiórce Żywności.
Komendantem Szczepu zostaje pwd. Grzegorz Brzeziński Pakosław Hardy.

30 IV – 3 V 2000 harcerze uczestniczą w Zlocie Małopolskiej Chorągwi Harcerzy. 11 VI –
uroczystość wręczenia sztandaru Małopolskiej Chorągwi Harcerzy na
Wawelu, 13 KDH Gromada Światowida (najliczniejsza w hufcu!) wraz z
pocztem sztandarowym CTK na czele hufca .

2-29 VII 2000 – Obóz letni w Hucie Polańskiej w Beskidzie Niskim (Obóz organizowany
przez CTK, ale Komendantem był phm. Wojciech Giebuta z Wagabundów, v-ce
Komendantem dh Grzegorz Brzeziński).
17 IX – udział delegacja CTK wraz z pocztem sztandarowym w
uroczystościach na gdańskim "Srebrzysku" w 25 rocznicę odejścia na
wieczną wartę założyciela Trzynastek krakowskiej i wileńskiej hm.
Józefa A. Grzesiaka "Czarnego".
22 X – udział harcerek i harcerzy z CTK w organizacji Parafiady w
Parafii OO. Karmelitów.